Presentació del curs

22 05 2008

REUNIÓ PARES

PRESENTACIÓ PARES

 

 

Resultats de les Competències Bàsiques del Centre Curs 2008-2009

https://ciclesuperior.wordpress.com/pares/noticies/

Resultats de les Competències Bàsiques del Centre Curs 2009-2010

Resultats generals 2009-2010

Resultats de les Competències Bàsiques del Centre Curs 2010-2011

Competències bàsiques informe del Centre2011

Resultats de les Competències Bàsiques del Centre Curs 2011-2012

Competències bàsiques resum de Centre 2012

Resultats de les Competències Bàsiques del Centre Curs 2012-2013

Resum de Centre Competències bàsiques 2013

CICLE SUPERIOR. PRESENTACIÓ DEL CURS.

Temes a tractar:

1. Presentació dels tutors i de la resta del professorat especialitzat:

Tutors     6è A.- Yolanda Gómez6èB .- Charo Fernández5è A .- Toni Ortega5è  B.- Mari Carmen Rodríguez
Professors Adriana Lanau , Adriana Nicoleta Buzatu, Bruno Ruiz , Sandra Arcos,Núria Castells,  Jenifer Sánchez
Coordinadora de cicle Yolanda Gómez
Cap d’Estudis Anna Aguilera

2. Característiques de l’edat dels alumnes. (Pre-adolescència)..

L’alumne ha d’adquirir responsabilitat, autonomia i maduresa per poder enfrontar les dificultats i per aprendre a corregir les seves errades. Cal exigir respecte per ell mateix però també per la resta de persones que l’envolten.

3. Característiques dels grups-classe i valoració de l’inici de curs

Traspàs d’informació on queda reflectit tota la informació acadèmica i personal de l’alumne.

– Avaluació inicial. Ens permet tenir més informació de cada nen. Això ens ajuda a planificar i organitzar millor els grups i les activitats atenent adequadament la diversitat.

Els diferents grups d’alumnes poden variar al llarg del curs en funció d’aspectes com l’actitud o el progrés d’un alumne.

4. Criteri d’organització dels grups.

 A principi de cada  cicle es faran canvis per qüestions pedagògiques i amb el vist i plau  de tots els membres del cicle, coordinadors i equip directiu.

5. Atenció a la diversitat. Valoració dels aprenentatges:

– Motivació i estimulació de l’alumne amb activitats tant de reforç com d’ampliació.

– Organització de grups de reforç i ampliació treballant els objectius de curs en funció del diferents ritmes d’aprenentatge.

– Els continguts treballats en els grups de reforç són els mateixos, però es treballen amb una metodologia diferent.

– Per tots els alumnes es valorarà l’assoliment dels objectius del curs, tot i que l’avaluació tindrà en compte la diversitat dels alumnes.

6. Programacions

– General.

– Adaptació a les característiques del grup i de l’alumne.

7. Tallers

Els tallers són trimestrals o anuals i tenen incidència en les matèries curriculars.

Sisè Cinquè
Català/ castellà/ Expressió escrita /Anglès

Padrinatge

Expressió escrita /català/ Càlcul / castellà

Anglès

8. Realització de feines i treballs

L’alumne/a:

– Està obligat a presentar les feines o treballs de forma polida, correcta i ordenada en el termini establert. (Els treballs tenen com a mínim un període de quinze dies o un mes per realitzar-los ).

– Pot demanar ajuda quan la necessiti (a mestres, pares, companys, …) per recollir informació.

– Si el treball o feina es valora amb un Insuficient, vol dir que no conté la totalitat de les activitats o aquestes no són correctes, per tant està obligat/da a tornar-lo a lliurar correctament doncs sempre es dóna una segona oportunitat i es recupera amb un Suficient. El lliurament ha de ser dins el termini que el professor responsable determini (normalment a la següent classe on es treballi la mateixa matèria).

El professor /a:

Valorarà les diferents activitats amb número i  lletra seguint la següent nomenclatura:

IN: no ha assolit els continguts mínims establerts per la matèira/àrea/activitat.

SF 5
B 6
N 7 – 8
EX 9 – 10

La revisió de llibretes coincidirà amb el control del tema que s’hagi treballat. Els alumnes tenen l’obligació de corregir les activitats i tots aquells aspectes que el professor/a consideri oportú, ja que, la majoria dels controls estan basats en els apunts i exercicis treballats a la llibreta. En el cas de no presentar-la correctament en les dates establertes, li quedaran suspesos els ítems d’actitud i de feines. Per aquest motiu, la nota màxima que es podrà obtenir serà SF(suficient),sempre que la mitjana estigui aprovada.

El no tenir aprovada la llibreta implica no poder superar la matèria, però no a la inversa.

Normalment el professor/a fa un comentari per escrit d’acord al control o treball que ha realitzat l’alumne per fer les observacions pertinents.

9. Informes

– Es lliuren informes trimestrals on apareixen en línies generals els objectius del període i les dificultats o avenços de l’alumne/a en cada un d’ells. És important llegir cada una de les frases dels informes per tenir ben clar el seu progrés. Els informes contenen un comprovant que s’ha de retornar signat pels pares o tutors a l’escola en el termini màxim d’una setmana.

10. Normativa i funcionament intern.

– Cal tenir present tota la normativa especificada a la carta enviada a domicili l’agost.

-Part de permanència:

Causes:

. Mal comportament reiteratiu

. Manca de respecte als professors, companys, o a qualsevol persona relacionada amb el centre

. Per una actitud negativa a la classe o a l’escola.

Conseqüències:

. Romandre a l’escola les hores indicades al part (normalment de 8 a 9 del matí, algun treball relacionatr amb el motiu del càstig,… ).

Responsable de la decisió:

. Tutor/a de l’alumne (amb el coneixement de l’equip directiu).

Comunicació a la família: a través de l’Agenda Escolar amb un mínim de 2 dies d’antuvi

– No participació d’un alumne en alguna de les activitats organitzades pel centre (dins o fora de l’escola):

Motius :

Tenir dos parts de permanència o més en el trimestre.

Comportament inadequat en alguna sortida o activitat anterior (comunicat a la família).

No portar el xandall, vestuari o material requerit

No haver presentat la feina un mínim  de  40 vegades.

Responsable de la decisió:

. Tutor/a de l’alumne (amb el vistiplau de l’equip directiu).

Comunicació a la família:

A través de l’Agenda Escolar amb un mínim de 2 dies d’antelació. En casos greus i urgents, podrà tenir efecte immediat, comunicant-se via telefònica (exemple: falta greu comesa la vigília d’una excursió).

-Una actitud incorrecte dins l’aula de forma reiterada durant el trimestre pot baixar  les notes trimestrals (amb el vistiplau de l’equip directiu).

– El arribar amb retard  tres cops suposarà no poder entrar a l’aula corresponent.

11. Utilització de l’agenda.

És obligatori fer per escrit i a l’agenda qualsevol comunicació entre pares i escola (retards, absències, permisos de sortides, …)

– Les notes relatives al seguiment del treball personal es comunicaran mitjançant un full de control de deures els divendres. Això implica:

– Signatura del comunicat per part dels pares.

Correcció de les errades comeses per l’alumne (amb la posterior anul·lació d’aquesta en el moment que presenti els treballs i llibretes per l’avaluació trimestral).

El dilluns següent es lliurarà al tutor el full signat.

Les manques d’assistència o retards han d’estar justificades, no explicades (adormir-se és una explicació però no justifica el retard).

12. Tutoria

– Entrevistes:

A principi de curs el tutor programarà una primera reunió amb tots els pares.

Durant la resta de curs només es realitzaren quan el mestre, tutor o pares ho creguin necessari.

Normalment es faran dins l’horari escolar i a través de l’agenda, amb una cita prèvia que pot demanar qualsevol de les dues parts.

13. Deures:

Els deures són essencials a l’educació dels nens, fomenten la responsabilitat i l’autonomia, així com hàbits de treball, ordre i constància. Si no ha aconseguit acabar-los hem de deixar que sigui el propi nen qui assumeixi la seva pròpia responsabilitat. És millor que el vostre fill  ho hagi d’explicar al mestre i passi per aquesta experiència que inventar excuses.

Els nens no haurien de trigar més de dues hores diàries de deures.

  • Estudiar el que s’ha treballat aquell dia i dels anteriors fer un repàs.
  • Investigar, buscar informacions actuals ( diaris, revistes, TV, biblioteques,…)
  • Llegir
  • Treballar les activitats de deures.
  • Aprendre a aprendre
  • Mantenir una actitud positiva

És important organitzar correctament el temps de deures.

Els alumnes que per motius justificats no puguin assistir a classe, han de procurar demanar la feina a altres companys per aconseguir portar el mateix ritme de treball que els companys.

14. Responsabilitat del material

– Col·lectiu: S’ha de respectar i només es reemplaçarà quan s’esgoti, no quan es perdi, ja que és responsabilitat de l’alumne/a

– Individual ( Llibretes, llibres, agenda…): Els alumnes estan obligats a no oblidar-se’ls i tenir-ne cura, no es poden posar enganxines, ni fer dibuixos i s’ha de mantenir polit.

15. Obligatorietat d’un atlas i de diccionaris de català, castellà i anglès.

16. Activitats complementaries, sortides, excursions.

– Autorització per tot el curs.

Treballs obligatoris relacionats amb la sortida i els continguts treballats a classe.

– Programació amb possibles variacions de les sortides del curs

17. Viatges i/o Colònies

Es faran circulars i reunions prèvies per informar.

NO ES POT PORTAR EL MÒBIL

En resum:

ESTUDI – MEMORITZACIÓ – CONCENTRACIÓ

AUTONOMIA DAVANT LES FEINES – ORGANITZACIÓ – ATENCIÓ – ORDRE

LECTURA

RESPONSABILITAT

Anuncis
Protegit: NEU 2017

8 03 2017

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Pessebres

29 01 2017
Drets dels Infants

29 01 2017